Repozytorium

Biblioteka UMW we współpracy z Ośrodkiem Sieciowo-Komputerowym rozpoczyna realizację projektu „Repozytorium naukowo-dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”.

W skład repozytorium wejdą następujące kolekcje:

- dydaktyczna (wykłady, materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących, skrypty, opracowania, programy, itp.)

- naukowa (wyniki prac naukowo-badawczych realizowanych przy udziale środków publicznych, dysertacje, raporty naukowe, sprawozdania, analizy, prezentacje, postery, materiały z konferencji organizowanych przez Uczelnię, itp.)

- dziedzictwa kulturowego (wybrane pozycje z zakresu historii medycyny na Dolnym Śląsku doktoraty i habilitacje z zakresu medycyny obronione na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i na początku XX wieku, materiały pozyskane przy tworzeniu bazy „Współtwórcy Dolnośląskiej Medycyny”, itp.).

Do budowania biblioteki cyfrowej zostanie zastosowane oprogramowanie dLibra.

Repozytorium będzie posadowione na serwerze uczelnianym administrowanym przez OSK.

Redakcja tworzonej uczelnianej biblioteki wirtualnej będzie mieścić się w Bibliotece UMW, która od kliku lat tworzy kolekcje UM w ramach Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Repozytorium będzie dostępne za pośrednictwem strony Biblioteki UMW.