Inne

Usługi informacyjne

Oddział Informacji Naukowej i Oddział Zbiorów Specjalnych wykonują kwerendy faktograficzne, bibliograficzne i katalogowe w oparciu o medyczne bazy danych, zbiory Biblioteki oraz inne dostępne materiały informacyjne.

Bibliograficzne zestawienia tematyczne wykonywane są dla pracowników UMW, zainteresowanych instytucji medycznych i pracowników służby zdrowia. W kwerendzie bibliograficznej należy określić temat, słowa kluczowe w języku polskim lub angielskim, zawężenia (język, rok i typ publikacji) i formę zapisania wyszukanego materiału (wydruk, zapis na dyskietkę lub CD). Zamówienia można składać osobiście w Oddziale Informacji Naukowej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: informacja.naukowa@umed.wroc.pl.

Koszt zestawień – wg cennika.


Usługi reprograficzne

W Bibliotece UMW wykonuje się kserokopie tylko z materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki lub sprowadzonych  drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z późniejszymi zmianami) zezwala na kopiowanie tylko fragmentów dzieła, nie przekraczających jednego arkusza wydawniczego.

Zamówienia na usługi reprograficzne należy składać na odpowiednim formularzu, który powinien zawierać adres zamawiającego, autora i tytuł dzieła, tytuł czasopisma, numer zeszytu, strony, sygnaturę.

Pracownicy naukowi mogą dokonywać opłat również z funduszy jednostek, takich jak: granty, działalność statutowa i dydaktyczna.